ZZZS

Medicinsko-tehnični pripomočki so sredstva potrebna za zdravljenje ali medicinsko rehabilitacijo. Pravico do medicinsko-tehničnih pripomočkov določata Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Zakon) in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila). Na osnovi teh predpisov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod) zagotavlja zavarovanim osebam uresničevanje pravic do medicinsko-tehničnih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 • Aparat za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh (CPAP): šifra MTP 0303150607

  Do aparata za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh (CPAP)so upravičene zavarovane osebe z obstruktivno motnjo dihanja v spanju, dokazano s polisomnografsko preiskavo in ob tem dokazano respiracijsko insuficienco.

 • Koncentrator kisika: šifra MTP 0303180606

  Do koncentratorja kisika so upravičene zavarovane osebe z:

  • dolgotranjo respiratorno boleznijo s tako stalno hipoksemijo, ki ima v stabilni fazi bolezni pO2 v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti hkrati že prisotna pljučna hipertenzija ali pa je hematokrit ≥ 56% ali;
  • z napredovanim pljučnim rakom ali,
  • kronično respiracijsko insuficienco zaradi spremljajoče KOPB ali,
  • mlajše od 15 let z dolgotrajno respiratorno boleznijo s stalno hipoksemijo.
 • Tekoči kisik do 5 l/min: šifra MTP 0303180617
  in nad 5 l/min: šifra MTP 0303180618

  Do tekočega kisika so upravičene zavarovane osebe, ki poleg pogojev, ki so določeni za upravičenost do koncentratorja kisika, izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • je mlajša od 15 let (za osebe do 15 let je drugačen tudi medicinski kriterij o upravičenosti do koncentratorja kisika) ali
  • je uvrščena na čakalno listo za transplantacijo pljuč v skladu s Pravilnikom o načinu vodenja čakalnih seznamov ter imunogenetska in medicinska merila za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnika delov človeškega telesa (Ur.l. RS št. 70/2003) ali
  • potrebuje stalne odmerke večje od 4 litre na minuto ali
  • z dodatkom kisika v Shuttle testu prehodi vsaj 300 metrov.

  Pri tem pa velja posebej opozoriti na prehodno določbo Sprememb Pravil OZZ po kateri so do zdravljenja s tekočim kisikom kljub izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev upravičene zavarovane osebe, ki se že zdravijo s koncentratorjem ali drugim virom kisika, ko bo trajnostna doba koncentratorja ali drugega vira kisika potekla. O upravičenosti do sistema za dovajanje tekočega kisika z upravno odločbo odloči imenovani zdravnik Zavoda. Odobritev velja za obdobje enega leta in se lahko v primeru izpolnjevanja pogojev podaljša za naslednje leto na podlagi novega predloga zdravnika specialista.

 • Električni razpršilec zraka - inhalator: šifra MTP 0303060604

  Do električnega razpršilca zraka - inhalatorja so upravičene zavarovane osebe s KOPB s FEV manj kot 50% referenčne vrednosti, mukoviscidozo, laringektomirane osebe in osebe trajno traheostomo.

 • Aspirator: šifra MTP 0303210608

  Do aspiratorja so upravičene zavarovane osebe z nezmožnostjo izkašljevanja, ki jim je zagotovljena trajna nega na domu.

 • Prenosni aspirator: šifra MTP 0303210615

  Do prenosnega aspiratorja so upravičeni otroci, ki imajo trajno traheostomo, nosijo endotrahealno kanilo in potrebujejo večje število aspiracij dnevno in zavarovane osebe, ki potrebujejo več kot (3) tri aspiracije dnevno, so vezane na invalidski voziček in jim prenosni aspirator zagotavlja samostojno gibanje.

 • Merilec pretoka zraka: šifra MTP 0303300605

  Do merileca pretoka zraka so upravičene zavarovane osebe z bronhialna astma s stalnimi dihalnimi težavami.

 • Ventilator - aparat za umetno predihavanje pljuč: šifra MTP 0303060604

  Do ventilatorja - aparata za umetno predihavanje pljuč so upravičene zavarovane osebe s KOPB (kronično obstruktivno pljučno boleznijo) ali živčno mišično boleznijo z oslabelostjo dihalnih mišic, ki jim je zagotovljena trajna nega na domu s potrebo po asistirani ventilaciji.

 • Govorna valvula: šifra MTP 0915031335

  Do govorne valvule so upravičene zavarovane osebe, ki imajo zdravljenje z ventilatorjem (aparat za umetno predihavanje pljuč) na domu.

 • Izredna odobritev po 259. členu OZZ

  259. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pravi, da ZZZS lahko izjemoma odobri zavarovani osebi medicinsko-tehnični pripomoček ali zdravilo v celoti ali delno povračilo stroškov, ki niso pravica po Pravilih.

  Na osnovi 259. člena je možna odobritev:

Seznam medicinskih pripomočkov s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi na ZZZS spletni strani:
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI,CS, 31.5.2012_ZUJF.xls

Seznam vseh naših aparatov, ki jih je možno pridobiti preko ZZZS:

Blagovne znamke

 • Fisher&Paykel
 • Huntleigh Diagnostics
 • Barkey
 • SLE
 • DeVILBISS
 • Criticare Systems
 • Sanup
 • Haemonetics
 • HiSense
 • Aerogen
 • Caire
 • AOTI
 • Belmont
 • Soehnle
 • Hoffrichter
 • Inspiration healthcare
 • Bio-med devices
 • Spencer
 • Embla
 • Teleflex Arrow EZIO
 • Precision Medical
 • Edan
 • nSpire
 • Aerocrine
 • SmartLAB
 • ResMed
 • IMTmedical
 • VacSax
 • Draminski
 • Care Essentials